تاریخچه - لویه څارنوالی

تاریخچه

مقدمه

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان  یکی از بخش های اساسی و مهم سیستم قضایی است و مسؤلیت تامین عدالت و تطبیق قانون را دارا میباشد. لوی څارنوالی با آنکه جزء از قوۀ اجراییه میباشد، در اجراآت خود مستقل است. مطابق مادۀ ۳٤ قانون اساسی لوی څارنوالی دارای صلاحیت تحقیق و تعقیب جرایم و اقامه دعوا علیه متهمین میباشد.

  لوی څارنوالی بخاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، یک واحد را تحت عنوان حارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ٢٠٠٩ جهت بررسی و تحقیق قضایای خشونت علیه زنان تاسیس کرد. قانون منع خشونت علیه زنان نشان دهندۀ تعهد حکومت و مردم افغانستان در قبال تامین مساوات جندر (جنسیتی)، طوریکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تصریح شده است ود فاع از زنان متضرر خشونت های خانوادگی میباشد. دولت مکلف به حمایت از خانواده و در خانواده مکلف به حمایت از طفل و مادر شده و نیز وظیفه از بین بردن عرف و عادات نا پسند را به عهده دارد. قانون منع خشونت علیه زنان در سال ٢٠٠٩ طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ گردید. برای اولین بار در افغانستان 22 عمل از سوی قوۀ مقننه به شمول ازدواج اطفال، ازدواج های اجباری، خود سوزی اجباری، تجاوز و لت و کوب جرم و خشونت علیه زنان تعریف شد. این قانون مجازات را نیز برای مرتکبین مشخص میسازد و " عرف، عنعنات و اعمالی را که باعث خشونت علیه زنان گردیده و در مغایرت با شریعت اسلامی قرار دارند جرم میپندارد".

وضعیت فعلی

در افغانستان خشونت علیه زنان ناشی از رسوم و عنعنات ناپسند، روش های سنتی برخورد با زنان، منازعه و جنگ دوامدار و ضعف در حاکمیت قانون و برعلاوه عقاید سنتی در زمینه نقش زن و مرد میباشد.  زنان در افغانستان به خشونت در ابعاد و انواع مختلف مواجه اند که تنها محدود به خشونت خانوادگی نبوده بلکه در برگیرنده خشونت در اجتماع، خشونت های ساختاری در طرز برخورد با آنها در نهاد ها و قوانین و نحوه دسترسی به عدالت و قوانین میباشد.  عدم دسترسی زنان به خدمات حمایتی متوازن و با کیفیت، موانع فزیکی در دسترسی به نهاد های امنیتی و قضایی برای زنان روستا ها، عدم هماهنگی و همکاری میان نهاد های ارائه کننده خدمات، عدم دسترسی زنان در شماری از ولایات به مراکز حمایوی، روند طولانی محاکماتی، چالش های اساسی در طب عدلی و ثبت و ارائه مدارک لازم برای تسریع روند محاکمه عادلانه از جمله نگرانی های اساسی در امر برخورد با پدیده خشونت علیه زنان محسوب میگردد.

با وجود چالش های ذکر شده دولت افغانستان در مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و جلوگیری از آن گام های نیرومند و استواری نیز برداشته است. تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، ایجاد واحد های حمایت از خانواده در واحد های پولیس، ایجاد محکمه اختصاصی خانواده، ایجاد ریاست های منع خشونت در مرکز و ولایات، مراکز حمایوی ازجمله اقدامات موثر برای منع خشونت علیه زنان و دختران محسوب میگردد.

څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان

در سال ۲۰۱۰، واحد مبارزه با خشونت علیه زنان ولایت کابل تشکیل شد تا قانون منع خشونت علیه زنان را تطبیق نماید.  واحد ها و کمیسیون های مبارزه با خشونت علیه زنان دربعضی ولایات تشکیل شد که نقش حیاتی را برای حفاظت از حقوق زنان، حمایت از متضررین خشونت، و آوردن صلح و برابری را بازی می نمایند.

څارنوالی منع خشونت علیه زنان ولایت کابل که شامل مراحل تحقیق ،تعقیب ابتدایی ، تعقیب استیناف و مرحله تمییزمیباشد شامل33 کارمند است که شامل رئیس و 4 آمریت -ابتداییه ، استیناف ، تمییز و تحقیق- 15 نفراعضای مسلکی تحقیق، 6  څارنوال تعقیبی و 7 کارمند اداری می شود. در حال حاضر خارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر کشور فعال می باشند. این واحد ها اثر مثبت در گزارشدهی و ثبت نمودن قضیه های منع خشونت علیه زنان داشته است. داشتن یک واحد اختصاصی برای حمایت از منع خشونت علیه زنان منجر به حل سریع قضایای منع خشونت علیه زنان میشود. هر واحد ولایتی در ولایات شامل سه کارمند (٢ څارنوال  و ۱ کارمند اداری) میباشد.

دیدگاه

ارایۀ خدمت برای تمام افغان ها بدون هر نوع تبعیض با تامین حق امنیت و آرامش، انصاف، بیطرفی و عدالت در تحقیق و رسیدگی به جرایم خشونت.

اهداف

تحقق عدالت برای زنان متضرر از اثر اعمال خلاف قانون و ناپسند که باعث خشونت در مقابل آنها میگردد و مخالف شریعت اسلامی  نیز میباشد، و  پیگرد قانونی چنین مجرمین که مندرج قانون منع خشونت علیه زنان و قانون جزا می باشد.

دستاوردها

واحد های مبارزه با خشونت علیه زنان دستاورد های قابل ملاحظۀ در طول چند سال گذشته داشته است. این دستاورد ها به کتگوری های ذیل دسته بندی شده اند:

·         تامین حقوق زنان متضرر خشونت از مجرای حقوقی و قانونی

·         از سال ۱۳۸۸ بدینسو، واحد های منع خشونت علیه زنان تعداد **** قضایا را از ۳۴ ولایت دریافت نموده و به انها رسیده گی نماید.

·         فعال شدن واحد های منع خشونت علیه زنان در تمام ولایات افغانستان.

·         ارتقا ظرفیت کارمندان واحد های منع خشونت علیه زنان در کابل و ولایات .

·         ایجاد دیتابس برای ثبت قضایای خشونت

·         ایجاد مرحله تمییزدرڅارنوالی مبارزه با خشونت