چهارچوب حقوقی - لویه څارنوالی

چهارچوب حقوقی

قانون مبارزه با خشونت علیه زنان

این قانون که در پرتو احکام مواد 24 و 54 قانون اساسی افغانستان بداخل چهار فصل و 44 ماده وضع گردیده است طی فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 29/ 4/1388 بتاسی از حکم مندرج ماده (79) قانون اساسی افغانستان توشیح گردیده است. قانون منع خشونت علیه زن با درنظر داشت اهدافی چون تامین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن, حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم, عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشنونت علیه زن, حمایت مجنی علیهای خشونت( زن متضرر) یا معروض به خشونت, جلوگیری از خشونت علیه زن, تامین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن, تعقیب عدلی مرتکب جرم و خشونت علیه زن, تهیه گردیده است.

مطابق قانون منع خشونت 22 نوع عام خشونت علیه زنان را به حیث جرم شناسایی نموده قابل مجازات میداند.  در قانون منع خشونت علیه زنان روی نقش حفاظت و تعقیب عدلی از جانب دولت تاکید صورت گرفته، پولیس را موظف به ثبت شکایات و حفاظت متضرر قرار داده و محاکم و څارنوالان مکلف به اولویت دادن چنین قضایا میباشند. ارگان های تطبیق کنندۀ قانون مکلف به تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان بوده و وزارت امور زنان را باید وقتاً فوقتاً از حوادث آگاه بسازند. هر ولایت یک بخش حل منازعات خانوادگی که مربوط وزارت امور داخله است با کارمندان پولیس زنانه دارد.

 برای معلومات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

http://ago.gov.af/Content/files/Qanoon-Khoshoonat.pdf

پلان کاری ملی برای زنان افغانستان NAPWA))

پلان کاری ملی برای زنان افغانستان عبارت از ساختار پالیسی ده ساله است که تعهد دولت افغانستان را برای رشد دوامدار زنان افغانستان و تساوی جنسیت بصورت عملی طرح نموده, تداوم و ثبات تلاشهای دولت را در راستای حفظ حقوق مدنی و شهروندی زنان در جامعه تامین می نماید.  دیدگاه پلان کاری ملی برای زنان افغانستان این است که" افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده که در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت, حقوق مساوری و فرصت ها مستفید شوند.

میثاق منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)

میثاق منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979, توسط اجلاس عمومی ملل متحد به تصویب رسید و در مارچ 2003 میلادی مورد تصویب دولت افغانستان قرار گرفت.  در قسمت اول و بند اول این میثاق چنین ذکر گردیده است:" تبعیض علیه زنان" به معنی اعمال هر نوع تمایز, محرومیت و محدودیت ایکه به اساس جنس صورت گیرد, و باعث سلب  هویت, خوشی ها و اجرات زنان ,صرف نظر از حالت مدنی آنها, و بر بنیاد تساوی زنان و مردان, حقوق بشر و قاعده آزادی  درعرصه های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, مدنی و سایرعرصه ها  گردد.

 برای معلومات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

http://ago.gov.af/Content/files/CEDAW.pdf

قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل  متحد در مورد زنان , صلح و امنیت ((UNSCR 1325

قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان, صلح و امنیت  در 31 اکتوبر سال 2000 میلادی توسط شورای امنیت بتصویب رسیده است.   این قطعنامه یک چهارجوب حقوقی است که نه تنها اثرات جنگ بالای زنان مورد توجه قرار گرفته است, بلکه ایفای نقش سازنده  زنان در مدیریت بحران, حل بحران و صلح پایدار  واضح گردید است. افغانستان برای اولین بار روی برنامه عمل ملی برای تطبیق قطع نامه مذکور مبادرت ورزیده و این قطعنامه در سال 2015 میلادی از طرف دولت افغانستان تصویب و عملا مورد تطبیق قرار میگیرد .