صلاحیت های قانونی - لویه څارنوالی

صلاحیت های قانونی

تأمین عدالت، نظم و ثبات در یک جامعه مستلزم انطباق قوانین آن با شرایط حاکم و تطبیق مساویانۀ آن بالای شهروندان میباشد. هدف نهایی  څارنوالی منع خشونت علیه زنان عبارت از تأمین عدالت و حقوق زنان قربانی آداب، رسوم، سنت ها، و شیوه ها ای است که باعث خشونت علیه زنان شده و در مغایرت با قانون شریعت اسلامی قرار داشته ذریعه تطبیق و تعقیب عدلی موارد مندرجۀ قانون منع خشونت علیه زنان و قانون جزا میباشد.

وظایف اساسی څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان:

1-      اجرا و بررسی دوسیه های جزایی ناشی از جرایم خشونت علیه زنان در مراحل تحقیق ، تعقیب قضایی ابتدایه و استیناف , نهایی طبق صراحت قانون منع خشونت علیه زنان.

2-      ترتیب اتهامنامه درصورت موجودیت دلایل مثبته الزام و تصمیم گیری به فیصله های محاکم مبنی بر قناعت و یا اعتراض به معیاد قانونی آن مطابق احکام قانون.

3-      اخذ تصمیم به لزوم تمدید توقیف و یا رهنمایی متهمین جرایم ناشی از خشونت علیه زنان طبق احکام قانون .

4-      صدور قرار مبنی بر حفظ دوسیه ها در صورت موجودیت دلایل مثبته.

5-      اشتراک حارنوالان در کنفرانس ها ، مجالس و برنامه های آموزشی طور متداوم طبق احکام مقام لوی حارنوالی.

6-      نظارت از تطبیق فیصله های محاکم که نهایی و یا قطعی شده باشد وارسال دوسیه غرض حفظ و نگهداری

7-      اجرای سایر وظایف که قانونآ به اجرای آن مکلف میباشد و یا مراجع ذیصلاح مطابق احکام قانون امر شود.