گزارش ها

گزارش کاری څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از تاریخ 1/1/ 1395 الی 1/9/1395

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان قضایای خشونت را از مرجع مختلف ، وزارت امور زنان ، پولیس ، جامعه مدنی که مدافع حقوق زن هستند و یا مستقیما توسط متضررین و یا قربانیان خشونت که به څارنوالی عارض میگردند بدست میاورد که این قضایا مشتمل است برخشونت های خانوادگی ، لت و کوب ، بد دادن، ازدواج های اجباری ، انزوای اجباری ، ازار و اذیت ، تجاوز جنسی ، اقدام به قتل ، خود کشی ، خود سوزی ،تراشیدن موهای سر خانمها ،قطع نمودن اعضای بدن ،مجبور به فحشا ، بی سرنوشت بودن خانمها از طرف شوهران شان ،ممانعت از حق تعلیم ، ممانعت از حق کار ،ممانعت از حق میراث ، تحقیر و توهین ،اقدام به زنا ، قتل خانم ها ، اختطاف ،عدم پرداخت نفقه ، تهدید به مرگ و غیره قضایا میباشد که از کابل و اکثر ولایات به این څارنوالی مواصلت ورزیده است .

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از تاریخ 1/1/ 1395 الی 1/9/1395 درحدود (907 ) قضیه داشته که تعداد 545 قضیه اجراات گردیده است  و (84) قضیه ترتیب اتهامنامه شده است (512 )قضیه لت و کوبی و مجروحیت (166)  قضیه ازار و اذیت  و به تعداد (30 ) قضیه قتل و خودکشی خود سوزی واتش زدن (9 )قضیه تجاوز و (2) قضیه مجبور نمودن به فحشا.

(218) قضیه انصراف بنابه درخواست متضرر مطابق فقره 2 ماده 39 قانون منع خشونت علیه زنان حفظ گردیده است ، (109 ) قضیه نسبت عدم مراجعه مدعی به پیشبرد دعوی به مدیریت اداری نگهداری گردیده است.به تعداد (70 )قضیه به ریاست حقوق ولایت کابل محول گردید ه است و (37)قضیه قرار نظامی عدم اجراات پولیس (21) قضیه  نسبت عدم صلاحیت رسیدگی (موضوعی و حوزوی)  به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .

در نهایت تعداد 342 دوسیه تحت کار است و 545 قضیه اجراات گردیده است .

احترام

پروین رحیمی رییسه څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان


گزارش کاری څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از تاریخ 25/12/1394 الی اکنون تاریخ 27/7/1395

څارنوالی خشونت علیه زنان قضایای خشونت را از مراجع مختلف، مانند وزارت امور زنان، پولیس، جامعه مدنی که مدافع حقوق زن هستند و یا مستقیماً توسط متضررین یا قربانیان خشونت که به څارنوالی عارض میگردند بدست می آورد این قضایا مشمول بر خشونت های خانوادگی، لت و کوب ، بد دادن ، ازدواج های اجباری، انزوای اجباری، آزارو اذیت، تجاوز جنسی، اقدام به قتل، خودکشی، خود سوزی، تراشیدن موهای سر خانم ها، قطع نمودن اعضای بدن خانم ها، مجبور نمودن به فحشا، بی سرنوشت بودن خانم ها از طرف شوهران شان ، ممانعت از حق تعلیم، ممانعت از حق کار، ممانعت از حق میراث، تحقیر و توهین، اقدام به زنا، قتل خانم ها، اختطاف، عدم پرداخت نفقه ، تهدید به مرگ و غیره قضایا میباشد. این قضایا از کابل و اکثراً ولایات به این څارنوالی میباشد.

 

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از تاریخ 25/12/1394 الی تاریخ 27/7/1395 در  حدود 800 قضیه دريافت كرده است. از این میان 29 قضیه بعد از طی مراحل محاکماتی کاملاً نهائی گردیده اند. 55 قضیه محول محاکم ابتداییه ولایت کابل، 11 قضیه به محکمه استیناف تعقیب، 18 قضیه بخاطر اتخاذ تصمیم نهایی به څارنوالی تمیز فرستاده شده است. 60 قضیه دیگر نسبت عدم مراجعه مدعی به پیشبرد دعوی به مدیریت اداری به منظور نگهداری سپرده شده است.280 قضیه به دلیل انصراف متضرر (زن) مطابق فقره 2 ماده 39 قانون منع خشونت علیه زنان حفظ گردیده است. 49 مورد دیگر که قضیه حقوقی ثابت گردیده، به ریاست حقوق ولایت کابل محول گردیده است.290 قضیه دیگر نیز تحت کار  میباشند .متباقی موارد نسبت عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ذیربط فرستاده شده است.

گزارش اجراآت ریاست څارنوالی مبارزه باخشونت علیه زنان درقضیه تجاوز به دختر سه ساله در تخار!

قضیه تجاوز جنسی بالای دختر ۳ ساله در ولایت تخار در سال ۱۳۹۴ به څارنوالی مبارزه باخشونت علیه زنان مواصلت ورزید. ریاست څارنوالی مبارزه باخشونت علیه زنان این قضیه راتحت تحقیق و بررسی قرارداد که به علت پیچیده بودن موضوع تحقیق این قضیه مدت یکسال را دربرگرفت. در این قضیه دو فرد به ظن دست داشن در اختطاف و تجاوز جنسی بالای طفل مذکور توسط پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی رستاق ولایت تخار دستگیر شده بودند.

څارنوالی مبارزه باخشونت علیه زنان بعد از تکمیل تحقیقات در مورد این قضیه، دوسیه مربوطه را به محکمه اختصاصی مبارزه باخشونت علیه زنان محول نمود. براساس حکم محکمه مذکور، یکی از متهمان در قضیه اختطاف دختر خردسال مطابق فقره (3) ماده (6) قانون مبازره علیه اختطاف و قاچاق انسان و با رعایت فقره (1) ماده (7) قانون مذکور به مدت پانزده سال حبس تنفیذی و در قضیه تجاوز جنسی، طبق هدایت فقره (2) ماده (17) قانون منع خشونت علیه زنان به مدت 20 سال حبس نتفیذی از ابتدای ایام نظارت وتوقیف محکوم به مجازات شد که بر اساس ماده 156 قانون جرا شدیدترین مجازات یعنی بیست سال حبس بالای محکوم مذکور تطبیق خواهد شد. همچنان، با درنظرداشت فقره (3) ماده (17) قانون منع خشونت علیه زنان شخص محکوم، مکلف به پرداخت مبلغ سه لک افغانی پول نقد معادل مهر مثل منحیث جبران خساره به مجنی علیه گردید.

مظنون دیگر قضیه نسبت عدم موجودیت دلایل کافی الزام طبق هدایت ماده 25 قانوان اساسی و ماده 4 قانون جزا بری الذمه شناخته شد.


گزارش کاری څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ الی تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان قضایای خشونت را از مرجع مختلف ، وزارت امور زنان ، پولیس ، جامعه مدنی که مدافع حقوق زن هستند و یا مستقیما توسط متضررین و یا قربانیان خشونت که به څارنوالی عارض میگردن بدست میاورد که این قضایا مشتمل است برخشونت های خانوادگی ، لت و کوب ، بد دادن، ازدواج های اجباری ، انزوای اجباری ، ازار و اذیت ، تجاوز جنسی ، اقدام به قتل ، خود کشی ، خود سوزی ،تراشیدن موهای سر خانمها ،قطع نمودن اعضای بدن ،مجبور به فحشا ، بی سرنوشت بودن خانمها از طرف شوهران شان ،ممانعت از حق تعلیم ، ممانعت از حق کار ،ممانعت از حق میراث ، تحقیر و توهین ،اقدام به زنا ، قتل خانم ها ، اختطاف ،عدم پرداخت نفقه ، تهدید به مرگ و غیره قضایا میباشد که از کابل و اکثر ولایات به این څارنوالی مواصلت ورزیده است .

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از تاریخ 25/12/1394 الی تاریخ 25/3/1395 درحدود (289 ) قضیه داشته که تعداد (243 )قضیه لت و کوب (17) قضیه بی سرنوشتی (10) قضیه قتل ( 12) قضیه مجروحیت (1) قضیه فرار از منزل (2) قضیه ازدواج اجباری (3) قضیه فسخ نامزدی (1) قضیه خودسوزی (8) قضیه بعد از طی مراحل محاکماتی کاملا نهایی گردیده است.

(70) قضیه محول محاکم ابتداییه ولایت کابل گردید ه است ، (8) قضیه به محکمه استیناف تعقیب (3) قضیه غرض اتخاذ تصمیم نهایی به حارنوالی جزای عمومی و (22) قضیه نسبت عدم مراجعه مدعی به پیشبرد دعوی به مدیریت اداری نگهداری گردیده است. 23 قضیه نسبت انصراف متضرر (زن) مطابق فقره 2 ماده 39 قانون منع خشونت علیه زنان حفظ گردیده است. 47 قضیه از اینکه کاملا حقوقی ثابت گردیده است به ریاست حقوق ولایت کابل محول گردید ه است تعداد 190 دوسیه تحت کار و متباقی نسبت عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .

با احترام

پروین رحیمی

رییسه څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان

 


 

گزارش کاری څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از سال ۱۳۹۴

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان قضایای خشونت را ازمراجع مختلف : وزارت امورزنان ، پولیس  و جامعه مدنی که مدافع حقوق زن هستند و یا مستقیما توسط متضررین ویا قربانیان خشونت که به څارنوالی عارض میگردند بدست میاورد که این قضایا مشتمل است بر :

خشونت های خانوادگی ، لت و کوب به تعداد 629 قضیه ، بد دادن 1 قضیه، ازدواج اجباری 9 قضیه ، انزوای اجباری 27 قضیه ،  ازارو اذیت 19 قضیه،  تجاوز جنسی 23 قضیه ، اقدام به تجاوز ، قتل 19 قضیه ، اقدام به قتل 3 قضیه ، خود کشی 9 قضیه ، خود سوزی 2 قضیه ، تراشیدن موهای سر خانم ها ، قطع نمودن اعضای بدن خانم ها ، مجبود نمودن به فحشا ، ازارواذیت جنسی ، بی سرنوشت بودن خانم ها از طرف شوهرشان ، ممانعت از حق تعلیم ، ممانعت از حق کار، ممانعت از حق میراث ، تحقیر و توهین، اختطاف ، عدم پرداخت نفقه ، تهدید به مرگ و غیره قضایا میباشد . اکثرا عاملین خشونت ها شوهران ، فامیل شوهر، اقارب ، همسایه ، نامزد و بیگانه که ازکابل و بعضی ولایات به این څارنوالی مواصلت ورزید ه است .

څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از حمل سال 1394 الی ختم سال 1394 در حدود 1117 قضیه داشته که 79 قضیه بعد از طی مراحل محاکماتی کاملا نهایی گردیده است. 268 قضیه محول محاکم ابتداییه ولایت کابل گردیده است . 36 قضیه به محکمه استیناف تعقیب ، 38 قضیه غرض اتخاذ تصمیم نهایی به څارنوالی جزای عمومی و 151 قضیه نسبت عدم مراجعه مدعی به پیشبرد دعوی به مدیریت اداری نگهداری گردیده است . 209 قضیه نسبت انصراف متضرر (زن )مطابق فقره 2 ماده 39 قانون منع خشونت علیه زنان حفظ گردید ه است . 161 قضیه از اینکه کاملا حقوق ثابت گردیده به ریاست حقوق ولایت کابل محول گردیده است و  175 قضیه نسبت عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ریربط ارسال گردید ه است .