داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاغیه قرارداد تدارک فرنیچر باب ضرورت تحویلخانه و دفاتر معاونیت محترم مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوالی ج.ا.ا
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک فرنیچر باب ضرورت تحویلخانه و دفاتر معاونیت محترم مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت...
Oct 17, 2018 Oct 24, 2018
مزایده (4) عراده وسایط نقلیه غیر فعال
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (4) عراده وسایط نقلیه غیر فعال با مشخصات ذیل: سه عدد کرولای سمند ایرانی مودل 2007 چهار سلندره پطرولی یک عدد لندکروزر پرادوجاپانی...
Oct 10, 2018 -
اطلاعیه قرارداد تدارک ترمیم دفاتر څارنوالی ولایت کابل
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک ترمیم دفاتر څارنوالی ولایت کابل را به شرکت ساختمانی مسیر آدرس سه راه علاوالدین ناحیه...
Oct 03, 2018 -
داوطلبی تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه و بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) ازبودجه نوع اول
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه و بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) ازبودجه نوع اول اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات بدست آورده،...
Oct 01, 2018 Oct 20, 2018
اطلاعیه تدارک اعمار سیستم تصفیه خانه فاضلاب تعمیر دارالامان ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک اعمار سیستم تصفیه خانه فاضلاب تعمیر دارالامان ضرورت اين اداره را به شرکت ساختمانی ساویز...
Aug 29, 2018 Sep 05, 2018
داوطلبی تدارک وسایل تکنالوژی ضرورت هفت زون ازبودجه نوع اول
{اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک dedicated 2Mbps/2Mbps انترنت٬ کیبل 6cat یک بوکس 300 متره٬ انستالیشن سیستم ویدیو کنفرانس و فعال سازی حاضری الکترونیکی با یک پایه رگ U24٬ آموزش طریقه...
Aug 28, 2018 Sep 23, 2018
داوطلبی تدارک ترمیم و باسازی تعمیرات آمریت تحقیق ریاست څارنوالی ولایت کابل و ریاست څارنوالی زون شرق ازبودجه نوع اول
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم دفاتر تعمیر څارنوالی ولایت کابل ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع...
Aug 25, 2018 Sep 19, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارک ترمیم وسایط لوی څارنوالی ج.ا.ا
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک ترمیم وسایط لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397 تحت شماره داوطلبی (AGO/S-01/NCB/OB-1397) را با شرکت...
Jul 04, 2018 Jul 11, 2018
داوطلبی تدارک اعمار سیستم تصفیه فاضلاب تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان ضرورت سال مالي 1397
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعمار سیستم تصفیه فاضلاب تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي...
Jul 04, 2018 Jul 29, 2018
قرارداد تدارك کورس آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك کورس آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر ضرورت اين اداره را به شركت محترم خدمات مشورتی تعلیمی...
Jun 25, 2018 Jul 02, 2018
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد