داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ، دسکتاب وپرنتر
داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ، دسکتاب وپرنتر } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ و دسکتاب وپرنتر از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و نقل...
Mar 12, 2017 Apr 02, 2017
داوطلبی (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع
داوطلبی (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ...
Mar 01, 2017 Mar 25, 2017
داوطلبی 60 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع
داوطلبی 60 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 60 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از مدیریت تهیه...
Jan 25, 2017 Feb 05, 2017