داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه قرارداد تدارک وسائل تکنالوژی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک وسائل تکنالوژی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397 تحت شماره داوطلبی...
Jun 11, 2018 Jun 18, 2018
اطلاعیه قرارداد تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی را به شركت تجارتی کنین انترنشنل کابل لمیتد داراي...
Jun 05, 2018 Jun 11, 2018
اطلاعيه عقد قرارداد 244 عدد تي وال محافظوي اداره عالي لوي څارنوالی ج.ا.ا
اطلاعيه عقد قرارداد 244 عدد تي وال محافظوي اداره عالي لوي څارنوالی ج.ا.ا دلايل رد و قيمت ارزيابي شده هر آفر قيمت هاي خوانده شده در آفرگشايي داوطبانيكه آفر تسليم نموده...
May 12, 2018 -
اطلاعیه قرارداد تدارك و رنگمالی تعمیر څارنوالی ولایت کابل ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و رنگمالی تعمیر څارنوالی ولایت کابل را به شركت ساختمانی همکاری منابع ساختمان و انکشاف...
May 09, 2018 May 16, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارك روغنیات ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك روغنیات ضرورت اين اداره را به شركت تجارتی بشیر شاداب لمیتد داراي جواز نمبر (0101-7663)...
May 09, 2018 May 16, 2018
داوطلبی تدارک کمپیوترلپ تاپ و دسک تاپ٬ استپلایزر٬ پرنتر سیاه و سفید٬ پرنتر رنگه٬ ماشین فوتوکاپی٬ سه ساکته و ماشین شیریدر کاغذ از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کمپیوترلپ تاپ و دسک تاپ٬ استپلایزر٬ پرنتر سیاه و سفید٬ پرنتر رنگه٬ ماشین فوتوکاپی٬ سه ساکته و ماشین شیریدر کاغذ از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و...
May 02, 2018 May 15, 2018
اطلاعیه قرارداد کرایه گیری یک دربند حویلی واقع شهرنو ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد کرایه گیری یک دربند حویلی واقع شهرنو ضرورت اين اداره را به محمد اسمعیل فرزند محمد سرور داراي...
Apr 24, 2018 May 01, 2018
داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ضرورت سال مالي 1397 این اداره
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع دارا...
Apr 17, 2018 May 08, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارك و نصب پیزاره های چوبی ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و نصب پیزاره های چوبی ضرورت اين اداره را به شركت ساختمانی و سرکسازی افغان ورلد داراي...
Apr 11, 2018 Apr 18, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارك و نصب 244 عدد تی وال محافظوی ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و نصب 244 عدد تی وال محافظوی ضرورت اين اداره را به شركت ساختمانی دنیای روشن داراي جواز...
Mar 28, 2018 Apr 03, 2018
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد