داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی فرنیچرباب از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی فرنیچرباب از قبیل کوچ ، میز و چوکی ریاست ، الماری ، کود بند ، یخچال ایرکندیشن ، میز وچوکی آمریت ، میز وچوکی ماموریت ، پکه ، تلویزون وغیره از بودجه عادی...
Sep 13, 2017 Oct 08, 2017
داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق...
Sep 13, 2017 Oct 08, 2017
داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه...
Aug 10, 2017 Aug 29, 2017
داوطلبی فرنیچرباب و لوازم دفتر
داوطلبی فرنیچرباب و لوازم دفتر } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی فرنیچرباب از قبیل کوچ ، میز و چوکی ریاست ، الماری ، کود بند ، یخچال ایرکندیشن ، میز وچوکی آمریت ، میز وچوکی ماموریت ، پکه...
Jul 08, 2017 Aug 01, 2017
داوطلبی کرایه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق
داوطلبی کرایه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرائیه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق که درمربوطات قلعه فتح الله مربوط حوزه دهم موقیعت داشته از بودجه عادی...
Jul 08, 2017 Jul 26, 2017
داوطلبی اعمار مسجد از بودجه عادی
داوطلبی اعمار مسجد از بودجه عادی } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار مسجد از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های...
Jul 08, 2017 Jul 31, 2017
داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت خوست از بودجه انکشافی اختیاری
داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت خوست از بودجه انکشافی اختیاری } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارڅارنوالی ولایت خوست از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه...
Jul 08, 2017 Jul 31, 2017
داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت نورستان از بودجه انکشافی اختیاری
داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت نورستان از بودجه انکشافی اختیاری } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار څارنوالی ولایت نورستان از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Jul 08, 2017 Aug 01, 2017
داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت دایکندی از بودجه انکشافی اختیاری
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارتعمیر څارنوالی ولایت دایکندی از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت...
Jul 08, 2017 Aug 02, 2017
داوطلبی اعمار گدام از بودجه انکشافی اختیاری
داوطلبی اعمار گدام از بودجه انکشافی اختیاری } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار گدام از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات...
Jun 17, 2017 Jul 11, 2017
صفحه 1 از 2
قبل12بعد