داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تدارک و اعمار الماری و قفسچه فلزی ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی
} اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و اعمار الماری و قفسچه فلزی ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی...
Feb 13, 2018 Mar 12, 2018
داوطلبی تدارک و نصب 244 عدد تی وال محافظوي ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی
} اداره لوی حارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب 244 عدد تی وال محافظوي ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي حارنوالي...
Jan 30, 2018 Feb 19, 2018
داوطلبی كرايه گيري يك در بند حويلي واقع شهرنو از بودجه عادی
} اداره لوی حارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی كرايه گيري يك در بند حويلي واقع شهرنو به مساحت يك جريب زمين يا 2310 مترمربع يك منزله به شكل پخته داراي 13 اتاق، 10 تشناب و 2 آشپزخانه از بودجه عادی...
Jan 23, 2018 Feb 11, 2018
داوطلبی قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (55) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های {www.npa.gov.af...
Jan 08, 2018 Feb 03, 2018
داوطلبی وسایل تکنالوژیکی از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ و دسکتاب ٬ استپلایزر٬ پرنتر٬ فلش٬ سه ساکته٬ هاردسک و ماشین شیریدرکاغذ از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و نقل چاپ شده...
Jan 08, 2018 Feb 05, 2018
داوطلبی فرنیچرباب از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی فرنیچرباب از قبیل کوچ ، میز و چوکی ریاست ، الماری ، کود بند ، یخچال ایرکندیشن ، میز وچوکی آمریت ، میز وچوکی ماموریت ، پکه ، تلویزون وغیره از بودجه عادی...
Sep 13, 2017 Oct 08, 2017
داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق...
Sep 13, 2017 Oct 08, 2017
داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه...
Aug 10, 2017 Aug 29, 2017
داوطلبی فرنیچرباب و لوازم دفتر
داوطلبی فرنیچرباب و لوازم دفتر } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی فرنیچرباب از قبیل کوچ ، میز و چوکی ریاست ، الماری ، کود بند ، یخچال ایرکندیشن ، میز وچوکی آمریت ، میز وچوکی ماموریت ، پکه...
Jul 08, 2017 Aug 01, 2017
داوطلبی کرایه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق
داوطلبی کرایه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرائیه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق که درمربوطات قلعه فتح الله مربوط حوزه دهم موقیعت داشته از بودجه عادی...
Jul 08, 2017 Jul 26, 2017
صفحه 1 از 3
قبل123بعد