داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی اعمار گدام از بودجه انکشافی اختیاری
داوطلبی اعمار گدام از بودجه انکشافی اختیاری } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار گدام از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات...
Jun 17, 2017 Jul 11, 2017
داوطلبی اعمار تالار کنفرانس روم از بودجه انکشافی اختیاری
داوطلبی اعمار تالار کنفرانس روم از بودجه انکشافی اختیاری } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تالار کنفرانس روم از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را...
Jun 17, 2017 Jul 12, 2017
داوطلبی اعمار تعمیر برای کودکستان از بودجه انکشافی اختیاری
داوطلبی اعمار تعمیر برای کودکستان از بودجه انکشافی اختیاری } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر برای کودکستان از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه...
Jun 17, 2017 Jul 02, 2017
داوطلبی سنگ فرش صحن تعمیر و اعمار منزل سوم بهره دار خانه از بودجه عادی
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سنگ فرش صحن تعمیر و اعمار منزل سوم بهره دار خانه از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های...
May 21, 2017 Jun 12, 2017
داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ، دسکتاب وپرنتر
داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوتر لپتاپ، دسکتاب و پرنتر } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ و دسکتاب وپرنتر از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و نقل...
Apr 18, 2017 May 07, 2017
داوطلبی طبع مجله و جریده څارنوال از بودجه عادی
داوطلبی طبع مجله و جریده څارنوال از بودجه عادی } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی طبع مجله و جرئده څارنوال از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه...
Apr 18, 2017 May 10, 2017
داوطلبی طبع مجله و جریده څارنوال از بودجه عادی
داوطلبی طبع مجله و جریده څارنوال از بودجه عادی } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی طبع مجله و جرئده څارنوال از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه...
Apr 03, 2017 Apr 16, 2017
داوطلبی نصب پیزاره چوبی در دفاتر از بودجه عادی
داوطلبی نصب پیزاره چوبی در دفاتر از بودجه عادی } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی نصب پیزاره چوبی در دفاتر از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه...
Apr 03, 2017 Apr 30, 2017
داوطلبی رنگمالی بیرونی تعمیرات از بودجه عادی
داوطلبی رنگمالی بیرونی تعمیرات از بودجه عادی } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی رنگمالی بیرونی تعمیرات از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات...
Apr 03, 2017 Apr 30, 2017
داوطلبی (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع
داوطلبی (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع } اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ...
Mar 01, 2017 Mar 25, 2017
صفحه 1 از 2
قبل12بعد