داوطلبی 60 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع

تاریخ نشر: Jan 25, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 05, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

داوطلبی 60 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 60 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از مدیریت تهیه آمریت عمومی مالی واداری معاونیت امور عسکری بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} دوشنبه { تاریخ} 18/11/1395{ به} آمریت عمومی مالی واداری معاونیت امور عسکری لوی څارنوالی{ واقع }سناتوریم دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهایی ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکیمبلغ }80,000 } هشتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }دوشنبه مورخ 18/11/1395 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک A  دفترآمریت مالی واداریتدویر می گردد.

تاریخ خاتمه: 17/11/1395

برای کسب معلومات بیشتر، از طریق پل های ارتباطی زیر به آمریت تدارکات لوی څارنوالی به تماسی شوید:

 شماره تلفون: 0744 121011

 ایمیل آدرس: procurement@ago.gov.af