داوطلبی (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع

تاریخ نشر: Mar 01, 2017

تاريخ خاتمه: Mar 25, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

داوطلبی (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (53) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های {www.npa.gov.af و www.ago.gov.af }  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} شنبه { تاریخ} 5/حمل/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }140,000 }یکصدوچهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }شنبه مورخ 5/حمل/1395 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.