داوطلبی طبع مجله و جریده څارنوال از بودجه عادی

تاریخ نشر: Apr 03, 2017

تاريخ خاتمه: Apr 16, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

داوطلبی طبع مجله و جریده څارنوال از بودجه عادی

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی طبع مجله و جرئده څارنوال از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های {www.npa.gov.af و www.ago.gov.af }  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت}10:00 قبل از ظهر {روز} یکشنبه { تاریخ}27/1/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی واقع}دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }40,000 }چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }یکشنبه مورخ 27/1/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.