داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ، دسکتاب وپرنتر

تاریخ نشر: Apr 18, 2017

تاريخ خاتمه: May 07, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوتر لپتاپ، دسکتاب و پرنتر

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ و دسکتاب وپرنتر از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} یکشنبه { تاریخخ } 17/ثور/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع} دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکیمبلغ }150,000 }یک صد پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }یکشنبه مورخ 17/ثور/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداریتدویر می گردد.