داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت خوست از بودجه انکشافی اختیاری

تاریخ نشر: Jul 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 31, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

داوطلبی اعمار تعمیر څارنوالی ولایت خوست از بودجه انکشافی اختیاری

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارڅارنوالی ولایت خوست از بودجه انکشافی اختیاری اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های{www.npa.gov.af و www.ago.gov.af } وسایت اکبربدســت آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبـــــــــــق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت}10:00 قبل از ظهر {روز }دو شنبه { تاریخ}9/5/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی واقع}دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }950,000}نهصد و پنجاه هزار افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی بروز }دو شنبه مورخ 9/5/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاکB دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.