داوطلبی کرایه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق

تاریخ نشر: Jul 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 26, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 داوطلبی کرایه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرائیه یک دربند حویلی دارای (10) اطاق که درمربوطات قلعه فتح الله مربوط حوزه دهم موقیعت داشته از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} چهارشنبه { تاریخ} 4/5/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع{دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }60,000 }شصت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }چهارشنبه مورخ 4/5/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.