داوطلبی سه عراده موتر زرهی از بودجه عادی

تاریخ نشر: Aug 10, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سه عراده موتر زرهی  از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 }قبل از ظهر روز} سه شنبه { تاریخ } 7/6/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع}سناتوریم دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{مبلغ}1,150,000 }یک میلیون و یکصد وپنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }سه شنبه مورخ 7/6/1396 ساعت 10:00 قبل ازظهر{ در}بلاک B  دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.