داوطلبی فرنیچرباب از بودجه عادی

تاریخ نشر: Sep 13, 2017

تاريخ خاتمه: Oct 08, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی فرنیچرباب از قبیل کوچ ، میز و چوکی ریاست ، الماری ، کود بند ، یخچال ایرکندیشن ، میز وچوکی آمریت ، میز وچوکی ماموریت ، پکه ، تلویزون وغیره از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} یک شنبه { تاریخ } 16/7/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع } دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }530,000 }پنجصد وسی هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }یک شنبه مورخ 16/7/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.