داوطلبی وسایل تکنالوژیکی از بودجه عادی

تاریخ نشر: Jan 08, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ماشین فوتوکاپی، کمپیوترلبتاپ و دسکتاب ٬ استپلایزر٬ پرنتر٬ فلش٬ سه ساکته٬ هاردسک و ماشین شیریدرکاغذ از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} یکشنبه { تاریخ } 16/دلو/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع} دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }453,000 }چهار صد و پنجاه وسه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }دوشنبه مورخ 16/دلو/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداری{ تدویر می گردد.