داوطلبی قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی

تاریخ نشر: Jan 08, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (55) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ویا ازویب سایت های {www.npa.gov.af و www.ago.gov.af }  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} شنبه { تاریخ} 14/دلو/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکیمبلغ }250,000 }دوصد و پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }شنبه مورخ 14/دلو/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  دفترریاست مالی واداریتدویر می گردد.