داوطلبی تدارک و نصب 244 عدد تی وال محافظوي ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی

تاریخ نشر: Jan 30, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 19, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره لوی حارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب 244 عدد تی وال محافظوي ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات  لوي حارنوالي واقع دارالامان  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} دو شنبه { تاریخ} 30/11/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات  لوی حارنوالی{ واقع{دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }500000 }پنجصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز }دوشنبه مورخ 30/11/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  آمريت تهيه و تداركت{ تدویر می گردد.