داوطلبی تدارک و اعمار الماری و قفسچه فلزی ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی

تاریخ نشر: Feb 13, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 12, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره عالی  لوی څارنوالی  ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و اعمار الماری و قفسچه فلزی  ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع دارالامان  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت}10:00 قبل از ظهر{روز} دو شنبه { تاریخ} 21/12/1396{ به}آمریت تهیه وتدارکات  لوی څارنوالی{ واقع{دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }30٬000 }سي هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز }دوشنبه مورخ 21/12/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  آمريت تهيه و تداركت{ تدویر می گردد.