اطلاعیه قرارداد تهيه و تدارك 55 قلم قرطاسيه غير مطبوع

تاریخ نشر: Feb 25, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

( بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تهيه و تدارك 55 قلم قرطاسيه غير مطبوع ضرورت اين اداره را به شركت ساحل هجران داراي جواز نمبر (۲۲۱۹۲) آدرس چهاراهی صدارت را به قیمت مجموعی مبلغ   (۶٬۷۴۶٬۲۸۰ ) شش میلون هفتصدو چهل و شش هزار و دو صدو هشتاد افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد).