داوطلبی تدارک و نصب پيزاره هاي چوبي ضرورت سال مالي 1397

تاریخ نشر: Feb 26, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 20, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب پيزاره هاي چوبي ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی  واقع دارالامان  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه  تاریخ 29/12/1396 به آمریت تهیه وتدارکات  لوی څارنوالی واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 100٬000 یک صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز سه شنبه مورخ 29/12/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهردر بلاکآمريت تهيه و تداركت تدویر می گردد.