داوطلبی تدارک کورس زبان انگلیسی و کمپیوتر برای 60 تن از کارمندان این اداره

تاریخ نشر: Mar 17, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 04, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کورس زبان انگلیسی و کمپیوتر برای 60 تن از کارمندان این اداره  اشتراک نموده و ابراز علاقه مندی خویش را که حاوی تجربه کاری٬ معیارات تدریس٬ تخصص و سوابق استادان و جواز فعالیت باشند طبق قانون وطرزالعمل تدارکات بعد از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 15/01/1397 روز چهار شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر به آدرس:دارلامان عقب شفاخانه توبر کلوز٬ اداره لوی څارنوالی آمریت تهیه و تدارکات تسلیم نمایند.

نهاد تدارکاتی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا

تمویل کننده و نوع بودجه

 

نام پروژه

کورس ارتقای ظرفیت زبان انگلیسی و کمپیوتر

ضرب الاجل برای ارسال اظهار علاقه مندی

15 / حمل/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس برای ارسال اظهار علاقه مندی

آمریت تهیه و تدارکات٬ اداره لوی څارنوالی  دارالامان

و یا ایمیل آدرس:procurement.ago@ago.gov.af