اطلاعیه قرارداد تدارك و نصب 244 عدد تی وال محافظوی ضرورت اين اداره

تاریخ نشر: Mar 28, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و نصب 244 عدد تی وال محافظوی  ضرورت اين اداره را به شركت ساختمانی دنیای روشن داراي جواز نمبر (D-35173) آدرس سرک پنجم تایمنی  را به قیمت مجموعی مبلغ   (6٬935٬700) شش میلون و نوصدو سی وپنج هزار و هفتصد افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.