اطلاعیه قرارداد تدارك و نصب پیزاره های چوبی ضرورت اين اداره

تاریخ نشر: Apr 11, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 18, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و نصب پیزاره های چوبی  ضرورت اين اداره را به شركت ساختمانی و سرکسازی افغان ورلد  داراي جواز نمبر (D-72571) آدرس ناحیه پنجم شهر کابل  را به قیمت مجموعی مبلغ   (2٬509٬000) دو میلیون و پنجصدو نو هزار افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.