داوطلبی تدارک کمپیوترلپ تاپ و دسک تاپ٬ استپلایزر٬ پرنتر سیاه و سفید٬ پرنتر رنگه٬ ماشین فوتوکاپی٬ سه ساکته و ماشین شیریدر کاغذ از بودجه عادی

تاریخ نشر: May 02, 2018

تاريخ خاتمه: May 15, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  کمپیوترلپ تاپ و دسک تاپ٬ استپلایزر٬ پرنتر سیاه و سفید٬ پرنتر رنگه٬ ماشین فوتوکاپی٬ سه ساکته و ماشین شیریدر کاغذ از بودجه عادی اشــــــتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه وتدارکات اخذ ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روز} سه شنبه{ تاریخ }25 ثور/1397{ به}آمریت تهیه وتدارکات ریاست مالی واداری لوی څارنوالی{ واقع} دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز{ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت }پول نقد و یا تضمین بانکی{ مبلغ }411٬000 } چهار صد و یازده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز }سه شنبه 25 ثور /1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر{در}بلاک B  آمریت تهیه و تدارکات{ تدویر می گردد.