اطلاعیه قرارداد تدارك روغنیات ضرورت اين اداره

تاریخ نشر: May 09, 2018

تاريخ خاتمه: May 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك روغنیات  ضرورت اين اداره را به شركت تجارتی بشیر شاداب لمیتد  داراي جواز نمبر (0101-7663) آدرس قوای مرکز مارکیت تجاری تیوتا شهر کابل  به قیمت مجموعی مبلغ   (9٬006٬700) نو میلیون و شش هزارو هفتصد  افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.