اطلاعیه قرارداد تدارك و رنگمالی تعمیر څارنوالی ولایت کابل ضرورت اين اداره

تاریخ نشر: May 09, 2018

تاريخ خاتمه: May 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و رنگمالی تعمیر څارنوالی ولایت کابل  را به شركت ساختمانی همکاری منابع ساختمان و انکشاف  داراي جواز نمبر (D-26356) آدرس دوغ آباد ناحیه ششم  شهر کابل  به قیمت مجموعی مبلغ   (496٬000) چهارصد و نود وشش هزار  افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.