اطلاعيه عقد قرارداد 244 عدد تي وال محافظوي اداره عالي لوي څارنوالی ج.ا.ا

تاریخ نشر: May 12, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعيه عقد قرارداد 244 عدد تي وال محافظوي اداره عالي لوي څارنوالی ج.ا.ا

دلايل رد  و قيمت ارزيابي شده هر آفر

قيمت هاي خوانده شده در آفرگشايي

داوطبانيكه آفر تسليم نموده اند

شماره

فورم تسليمي و تضمين آفر آن مطابق شرطنامه نبود.

7٬226٬610 افغاني

شركت ساختماني عمري منگل

1

فورم تسليمي را درست خانه پري نكرده بود.

7٬662٬820 افغاني

شركت ساختماني كابل فرندشيپ

2

فورم تسليمي آفر را درست خانه پري نكرده بود.

7٬881٬200 افغاني

شركت ساختماني افغان ورلد

3

فورم تسليمي را درست خانه پري نكرده بود.

9٬741٬700 افغاني

شركت ساختماني نور طاق ظفر

4

10٬632٬880 افغاني قبول نگرديد بنابر قيمت بلند.

10٬732٬880 افغاني

شركت ساختماني باختر ستانكزي

5

8٬491٬200 افغاني قبول نگرديد بنابر قيمت بلند.

8٬369٬200 افغاني

شركت ساختماني الويس بست گروپ اف كمپني

6

 

داوطلب برنده

معياد قرارداد

تاريخ عقد قرارداد

قيمت قرارداد

قيمت ارايه شده

نام داوطلب برنده

شماره

90 روز

28/1/1397

6٬935٬700 افغاني

6٬935٬700 افغاني

شركت ساختماني دنياي روشن

1