اطلاعیه قرارداد تدارک وسائل تکنالوژی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی

تاریخ نشر: Jun 11, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 18, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک وسائل تکنالوژی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397  تحت شماره داوطلبی AGO/G-005/OB/NCB/1397  را با شرکت محترم کنین انترنشنل کابل لمیتد دارنده جواز نمبر9488-0101 آدرس شهر نو کوجه عصمت مسلم به قیمت مجموعی 18٬838٬600 هژده ملیون و هشتصدو سی و هشت هزار و ششصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  اداره محترم لوی څارنوالی ج.ا.ا– واقع سناتوریم دارالامان- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.