قرارداد تدارك کورس آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر ضرورت اين اداره

تاریخ نشر: Jun 25, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 02, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك کورس آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر  ضرورت اين اداره را به شركت محترم خدمات مشورتی تعلیمی و تحصیلی هوم استی  داراي جواز نمبر (38294) آدرس ناحیه سوم دهبوری به قیمت مجموعی مبلغ   (1٬600٬000) یک میلیون و شش صد هزار  افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.