داوطلبی تدارک اعمار سیستم تصفیه فاضلاب تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان ضرورت سال مالي 1397

تاریخ نشر: Jul 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 29, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعمار سیستم تصفیه فاضلاب تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی  واقع دارالامان  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه  تاریخ 7/5/1397 به آمریت تهیه وتدارکات  لوی څارنوالی واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 350000 سه صدوپنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز یک شنبه مورخ 7/5/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهردر بلاکآمريت تهيه و تداركت تدویر می گردد.