اطلاعیه قرارداد تدارک ترمیم وسایط لوی څارنوالی ج.ا.ا

تاریخ نشر: Jul 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 11, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک ترمیم وسایط لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397  تحت شماره داوطلبی (AGO/S-01/NCB/OB-1397)  را با شرکت محترم شریف نیازی دارنده جواز نمبر (601ـ2045) آدرس چهار راهی هنگر ها ـ کابل ــ افغانستان به قیمت مجموعی (11٬725٬793) یازده ملیون و هفتصدو بیست و پنج هزار و هفتصدو نود سه افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا– واقع سناتوریم دارالامان- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.