داوطلبی تدارک ترمیم و باسازی تعمیرات آمریت تحقیق ریاست څارنوالی ولایت کابل و ریاست څارنوالی زون شرق ازبودجه نوع اول

تاریخ نشر: Aug 25, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 19, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم دفاتر تعمیر څارنوالی ولایت کابل ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی  واقع دارالامان  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه  تاریخ 28/06/1397 به آمریت تهیه وتدارکات  لوی څارنوالی واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ 200٬000 دوصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز چهار شنبه مورخ 28/6/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهردر بلاکآمريت تهيه و تداركت تدویر می گردد.