داوطلبی تدارک وسایل تکنالوژی ضرورت هفت زون ازبودجه نوع اول

تاریخ نشر: Aug 28, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 23, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

{اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک dedicated 2Mbps/2Mbps انترنت٬ کیبل 6cat  یک بوکس 300 متره٬ انستالیشن سیستم ویدیو کنفرانس و فعال سازی حاضری الکترونیکی با یک پایه رگ U24٬ آموزش طریقه استفاده از سیستم ویدیو کنفرانس وطریقه استفاده از سیستم حاضری برای ولایات: کابل٬ ننگرهار٬ مزار شریف٬ هرات٬ قندهار٬ کندز و ولایت پکتیا ضرورت هفت زون  ازبودجه نوع اول اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }10:00 قبل از ظهر {روزیکشنبه  تاریخ اول میزان/1397 به آمریت تهیه وتدارکات لوی څارنوالی واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ  60٬000 شصت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه مورخ اول میزان/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهردربلاک B  دفتر آمریت تهیه و تدارکات تدویر می گردد.