اطلاعیه تدارک اعمار سیستم تصفیه خانه فاضلاب تعمیر دارالامان ضرورت اين اداره

تاریخ نشر: Aug 29, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی  ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک اعمار سیستم تصفیه خانه فاضلاب تعمیر دارالامان  ضرورت اين اداره را به شرکت ساختمانی ساویز دشتی آدرس ناحیه دوم قوای مرکز شهرکابل  به قیمت مجموعی مبلغ   (5,868,914) پنج میلیون و هشتصدو شصت و هشت هزار و نو صدو چهارده افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی  ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.