داوطلبی تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه و بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) ازبودجه نوع اول

تاریخ نشر: Oct 01, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 20, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک محروقات زمستانی( چوب ارچه و بلوط٬ ذغال سنگ و گاز مایع) ازبودجه نوع اول اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت }11:00 قبل از ظهر {روزشنبه  تاریخ 28 میزان/1397 به آمریت تهیه وتدارکات لوی څارنوالی واقع دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی مبلغ  60٬000 شصت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 28 میزان/1397 ساعت 11:00 قبل از ظهردربلاک B  دفتر آمریت تهیه و تدارکات تدویر می گردد.