اطلاعیه قرارداد تدارک ترمیم دفاتر څارنوالی ولایت کابل

تاریخ نشر: Oct 03, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی  ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک ترمیم دفاتر څارنوالی ولایت کابل  را به شرکت ساختمانی مسیر آدرس سه راه علاوالدین ناحیه ششم شهر کابل  به قیمت مجموعی مبلغ   (۷٬۴۵۸٬۱۳۹) هفت میلیون و چهارصدوپنجاه و هشت هزار و یک صدو سی و نو افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حكمي كه هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، مي توانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور كتبي توأم با دلايل آن به آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالی  ج.ا.ا واقع دارالامان ناحيه ششم كابل وفق احكام ماده پنجاهم قانون تداركات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده والي تكميل ميعاد فوق الذكر و طي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.