مزایده (4) عراده وسایط نقلیه غیر فعال

تاریخ نشر: Oct 10, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه مزایده (4) عراده وسایط نقلیه غیر فعال با مشخصات ذیل:

  1. سه عدد کرولای سمند ایرانی مودل 2007 چهار سلندره پطرولی

  2. یک عدد لندکروزر پرادوجاپانی مودل 2003 چهار سلندره دیزلی

که به تاریخ 01/08/1397 ساعت ( 10:00 قبل از ظهر) در محضر هیات به لیلام واگذار می گردد، اشتراک نمایند.

محل برگذاری لیلام: ناحیه ششم، سرک فیض محمد کاتب، اداره لوی سارنوالی.