اطلاغیه قرارداد تدارک فرنیچر باب ضرورت تحویلخانه و دفاتر معاونیت محترم مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوالی ج.ا.ا

تاریخ نشر: Oct 17, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 24, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک فرنیچر باب ضرورت تحویلخانه و دفاتر معاونیت محترم مبارزه علیه جرایم فساد اداری لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397  تحت شماره داوطلبی (AGO/G-010/OB/NLB/1397) را با شرکت محترم نوی زینت لمیتد  دارنده جواز نمبر (27244) آدرس پروان دوم ناحیه چهار، کابل – افغانستان به قیمت مجموعی (4٬488٬500) چهار میلیون چهار صدو هشتادو هشت هزار و پنجصد افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا– واقع سناتوریم دارالامان- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.