اطلاعیه تدارک ویدیو کنفرانس و حاضری های الکترونیکی ضرورت دفاتر لوی څارنوالی

تاریخ نشر: Oct 23, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوی حارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد تا قرارداد تدارک ویدیو کنفرانس و حاضری های الکترونیکی ضرورت دفاتر  لوی څارنوالی ج.ا.ا از بابت سال مالی 1397  تحت شماره داوطلبی   1397 / AGO/S -03/OB/NCB  را با شرکت محترم خدمات انترنتی اسکای ویف دارنده جواز نمبر (D39622) آدرس پروان دوم ناحیه چهار، کابل – افغانستان به قیمت مجموعی (2٬433٬200) دو میلیون چهار صد و سی و سه هزار و دوصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا– واقع سناتوریم دارالامان- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.