همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۱:۱۵
Background image

مترجم انگلیسی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری ۲ بست چهارم

هدف وظیفه: ترجمه مکالمات، متون اخبار، مطالب، مقالات، مکاتیب، پیشنهادات، گذارشات و سایر اسناد از لسان های ملی کشور به لسان انگلیسی و برعکس آن در مطابقت به معیار ها و استندرد های ترجمه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۲۸
Background image

مدیریت عمومی حاضری ریاست عمومی انکشاف منابع بشری - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور جهت ثبت؛ راجستر شهرت کارکنان، معامله کوایف و ترتیب راپور حاضری معاشات و اضافه کاری غرض اجرای معاشات و سایر امتیازات کارمندان بخش مربوطه.

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۱۳
Background image

کارشناس پلانگذاری ریاست آموزش های مسلکی - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور به منظور طرح و ترتیب پلان ها و برنامه های آموزشی، سنجش مصارف و مواد مورد ضرورت و اولویت بندی برنامه های آموزشی به اساس نتایج حاصله از پروسه نیاز سنجی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹:۵۰
Background image

آمریت بودجه – ریاست مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری – مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: نظارت از طرح ، ترتیب و طی مراحل بودجه و تخصیصات ربعوار اداره با درنظرداشت معیار ها و نورم های بودجوی  وزارت مالیه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۵:۳۹
Background image

څارنوال تعقیبی جزای عمومی - ریاست څارنوالی استیناف ولایت زابل

هدف وظیفه: تحلیل و ارزیابی اجراأت قضیه و اتخاذ تصمیم بالای فیصله ها و قرار های محاکم مبنی بر قناعت و یا عدم قناعت در حدود احکام قانون و احاله اوراق دوسیه بعد از تائیدی آمر ذیصلاح به . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۵:۲۱
Background image

څارنوال تحقیق جرایم – ریاست څارنوالی استیناف ولایت زابل

هدف وظیفه: تحقیق همه جانبه واقعه جرمی و جمع آوری دلایل اثباتیه جرم غرض روشن شدن حقایق قضیه، یقین بر وقوع جرم و شناسائی مرتکب آن . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۵:۸
Background image

څارنوال تعقیبی – آمریت ابتدئیه امنیت عامه ولایت فاریاب

هدف وظیفه: ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده، تعین وصف جرم و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۴:۵۲
Background image

څارنوال تعقیبی - آمریت ابتدائیه مبارزه با فساد اداری ولایت فاریاب

هدف وظیفه: ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده، تعین وصف جرم و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۹:۲۶
Background image

آمریت اجرائیه – ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت

عنوان وظیفه:          آمریت اجرائیه – ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت

بست:       (3)

وزارت / اداره:        لوی حارنوالی

بخش مربوطه:         ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت . . .

Pagination