آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی‌های موسهی، خاکجبار و ده سبز

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۱۸
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه      :  آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی

بست                  :               3

وزارت / اداره      :    لوی څارنوالی

بخش/ ریاست   :    ریاست څارنوالی استیناف ولایت

موقعیت پست    :     ولسوالی مربوطه

تعداد پست       :     ۳

گزارشده به        :  رئیس استیناف ولایت

گزارش گیری از :   کارکنان تحت اثر

تاریخ ختم اعلان: ۲۹ / حوت /۱۳۹۸

....................................................................................................................................

پس منظر:

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  می باشد. لایحه وظایف موجود  برای څارنوال مؤظف بست فوق الذکر به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی بوده و در تحقق حاکمیت ملی و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفا می نماید ترتیب یافته است.

....................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و  کنترول از اجراات بخش های مربوط، حصول اطمینان از قانونیت اکمال پروسه تحقیق و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین.

....................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری قضایا با درنظرداشت معیاد قانون اجراأت جزایی.
 • ملاحظه و تائید پلان کاری کارمندان مسلکی و اداری تحت اثر و نظارت از چگونگی تطبیق آن.
 • ملاحظه  عرایض، شکایات و قضایای واصله، تعین مسیر قانونی اجراأت و یا تفویض آن غرض اکمال پروسه  تحقیق به څارنوال.
 • صدور هدایت کتبی، رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به بخش های اداری و مسلکی غرض پیشبرد بهتر امور.
 • پیگیری و نظارت از اجراأت څارنوالان در رابطه به تحقیق قضیه مفوضه با درنظرداشت معیاد قانونی آن.
 • آگاهی از موجودیت قضایای تحت کار در نزد څارنوالان مؤظف و اولویت بندی اجراأت با رعایت وصف جرمی به خصوص قضایای که مظنون/ متهم آن تحت توقیف قرار داشته باشد.
 • استفاده از فورم های مربوطه و خانه پری دقیق فورم ثبت قضایا به منظور درج آن در سیستم.
 • اشتراک و یا معرفی څارنوال جهت نظارت در بررسی قضایا، گرفتاری مظنون/متهم و سایر موضوعات که ایجاب حضور قانونی آنرا نماید.
 • جلوګیری از تأخیر عمدی در اکمال تحقیق پروسه تحقیق و التوای اوراق.
 • مطالعه دقیق اوراق دوسیه و حصول اطمینان از جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد و اکمال تحقیق قضیه.
 • ملاحظه و ارزیابی اوراق دوسیه، تائید و یا رد مستدل قرار های قانونی څارنوالان مؤظف به استناد مواد قانون.
 • ملاحظه و منظوری فورم های جلب و احضار، گرفتاری، توقیف، تمدید توقیف، رهایی مظنون/متهم، تشخیص حالات ضروری آن با رعایت مواد 88، 99، 100 و 105 قانون اجراات جزایی و صدور هدایت لازم به څارنوال مؤظف.
 • تائید و یا رد قرار مبنی بر تفریق و یکجا سازی قضایائی واصله، احاله اوارق، تعویق تحقیق، حفظ اوراق و عدم لزوم اقامه دعوی جزایی  بعد از تحلیل و تدقیق آن.
 •  تائید و یا رد مستدل اتهام نامه، ترتیب صورت دعوی  و سپردن یک نقل مصدقه آن به متهم / متهمین و یا وکیل مدافع آنها.
 • رد مستند و مستدل قرار عدم لزوم اقامه دعوی جزایی څارنوال مؤظف و مطالبه اتهام نامه.
 • حصول اطمینان از ترتیب، طی مراحل اصولی و تطبیق دقیق ضمانت خط ها، تنظیم و ردیف بندی اوراق و سوابق قضیه.
 • ارزیابی اجراآت مربوط به کشف و تحقیق،  صدور قرار مبنی تائید یا رد تصامیم اتخاذ شده  و تعین وصف جرم با در نظرداشت ماهئیت قضیه و رعایت موارد مندرج اتهام نامه.
 • احاله اوراق با صورت دعوی طی فهرست منظم به محکمه ذیصلاح و اطلاع دهی عندالمراجعه برای متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد و مسؤل حق العبد  از ارسال اوراق به محکمه.
 • اشتراک در جلسه قضایی با لباس مخصوص څارنوالی، اقامه دعوی  جزایی، دفاع از دعوی اقامه شده، استدلال و  تحلیل مسایل مطروحه در پیشگاه محکمه.
 • صدور قرار مبنی بر قناعت و یا عدم قناعت (اعتراض) بر قرار قضایی و  فیصله صادره محکمه ابتدائیه در مدت معینه.
 • ثبت و درج اعتراض بر فیصله محکمه ابتدائیه در محکمه ذیصلاح.
 • تحلیل قرار قضائی  مبنی بر اصلاح صورت دعوی.
 • صدور قرار مبنی بر  اتخاذ تصمیم در مورد اشیای قابل مصادره و یا اموال که راجع به مالکیت آن نزاع وجود داشته باشد و اقامه آن به محکمه ذیصلاح.
 • اتخاذ تصمیم مبنی بر  نگهداری یا انضمام اشیای ضبط شده به دوسیه در صورت که به جریان محاکمه ضروری ،مؤثر و یا قابل مصادره باشد و یا اعاده آن به مالک یا مرسل.
 • تحلیل و ارزیابی حالات سقوط دعوی جزایی و اتخاذ تصمیم مبنی بر اجراأت بعدی با رعایت ماده 71 قانون اجراأت جزائی.
 • حصول اطمینان از تعمیل  و تنفیذ فیصله های محاکم و اطلاع دهی از صورت فیصله به مراجع سلب آزادی، پولیس و سایر مراجع مربوطه غرض تطبیق حکم.
 • صدور هدایت غرض تعمیل فیصله های محاکم و قرار های څارنوالی فوقانی در ارتباط به تعقیب عدلی اشخاصی که از پروسه تحقیق بازمانده اند.
 • تائید رهایی موقت متهم/متهمین و ارجاع آن به محکمه ذیصلاح غرض تثبیت کفالت باالمال با رعایت مندرجات مواد فصل ششم قانون اجراأت جزایی.
 • ابلاغ حکم غیابی برای متهم غایب و یا نماینده قانونی آن.
 • تعمیل و رعایت موارد مندرج مواد 31 و 32 ق.ت.ص. څ و سایر قوانین حین اجراأت به منظور جلوگیری از ارتکاب هر نوع تخلف و فساد اداری.
 • مطالبه استهداء از مقام ذیصلاح در صورت عدم صراحت و یا ابهام  مواد قانون با رعایت سلسله مراتب.
 • تأمین ارتباط و هماهنگی با مراجع کشف، محلات سلب ازادی، محاکم و سایر مراجع مربوط غرض اجراأت مؤثر و به موقع.
 • برخورد نیک، مسلکی و منصفانه با مراجعین و رعایت حقوق متهم /متهمین، مجنی علیه مدعی حق العبد و مسول حق العبد و نماینده قانونی آنها در چوکات احکام قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح مربوط.
 • ملاحظه و تائید راپور های ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط.
 • مطالعه و تائید گزارش مرتبه څارنوال  و ارجاع آن به رئیس بخش مربوط.
 • نظارت از چگونگی تنظیم، حفظ و نگهداری اسناد، سوابق  و دفاتر اداری و مسلکی.
 • نظارت و ارزیابی اجراأت کارمندان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر و حصول اطمینان از پیگیری قضایا و طی مراحل اداری آن.
 • مراقبت از تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح، پلان و  پالیسی ها به منظور تحقق برنامه ها و اهداف کاری.
 •   تهیه و ارائه گزارش بطور ماهوار، بعوار، سالانه و عندالضرورت از چگونگی اجراأت در مورد قضایائی واصله به رئیس مربوط.
 • اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که در مطابقت با قوانین از طرف مقام ذیصلاح به وی سپرده می شود

...................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مطابق ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت اداره لوی څارنوالی و سایر اسناد تقنینی مربوط.

Documents

فورمه درخواستی مسلکی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies