آمر(څارنوال) تحقیق – ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۶ - ۱۶:۴۸
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه      :  آمر(څارنوال) تحقیق – ریاست څارنوالی استیناف ولایت

بست                  :               3

وزارت / اداره     : لوی څارنوالی

بخش/ ریاست   :    ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

موقعیت پست    :     ولایت ارزگان

تعداد پست       :     1

گزارشده به        :  رئیس استیناف ولایت

گزارشگیری از    : کارکنان تحت اثر

تاریخ بازنگری    :   ۵ سنبله ۱۳۹۹

....................................................................................................................................

پس منظر:

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه؛ و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  می باشد. لایحه وظایف موجود  برای څارنوال مؤظف بست فوق الذکر به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی بوده و در تحقق حاکمیت ملی و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفا نماید ترتیب یافته است.

....................................................................................................................................

هدف وظیفه: ملاحظه عرایض، شکایات و قضایای واصله، تعین مسیر اجراأت بعدی و نظارت از جمع آوری اسناد و مدارک غرض اکمال پروسه تحقیق.

....................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه.
 2. ملاحظه و تائید پلان کاری کارمندان مسلکی و اداری تحت اثر و نظارت از چگونگی تطبیق آن.
 3. ملاحظه عرایض، شکایات و قضایای واصله، تعین مسیر قانونی اجراأت و یا تفویض آن غرض اکمال پروسه  تحقیق به کمیته.
 4. صدور هدایت کتبی، رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به بخش های اداری و مسلکی غرض پیشبرد بهتر امور.
 5. پیگیری و نظارت از اجراأت څارنوالان در رابطه به اکمال تحقیق قضایای مفوضه با درنظرداشت معیاد قانونی آن.
 6. آگاهی از موجودیت قضایای تحت کار در نزد څارنوالان مؤظف و اولویت بندی اجراأت با رعایت وصف جرمی به خصوص قضایای که مظنون/متهم آن تحت توقیف قرار داشته باشد.
 7. نظارت از خانه پری فورم ثبت قضایا و حصول اطمینان از استفاده درست فورم های مربوط.
 8. توظیف و معرفی څارنوالان بعد از اخذ هدایت مقام ذیصلاح جهت اشتراک و نظارت در بررسی قضایا، گرفتاری مظنون/متهم و سایر موضوعات که ایجاب حضور قانونی آنرا نماید.
 9. مطالعه دقیق اوراق دوسیه و حصول اطمینان از جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد و اکمال تحقیق قضیه.
 10. تحلیل، تائید و یا رد قرار های قانونی څارنوال مؤظف بعد از ارزیابی اوراق قضیه با در نظرداشت موارد مندرج ماده 145 قانون اجراأت جزایی.
 11. جلو گیری از اعمال نفوذ  در امور تحقیق قضایا،  تأخیر عمدی در اکمال تحقیق و التوای اوراق.
 12. ملاحظه فورم های توقیف، تمدید توقیف، رهایی مظنون/متهم، تشخیص حالات ضروری آن با رعایت مواد 88، 99، 100 و 105 قانون اجراات جزایی و صدور هدایت لازم به څارنوال مؤظف تحقیق.
 13. حصول اطمینان از موجودیت و طی مراحل قانونی انجماد دارای ها، اوراق و  اشیای ضبطی، استردادی و مصادره شده.
 14. ملاحظه، ابراز نظر و تطبیق بخش های متشکله اتهام نامه با اوراق دوسیه طبق  ماده 165 قانون اجراات جزایی و تائید آن.
 15. حصول اطمینان از ترتیب، طی مراحل اصولی و تطبیق دقیق ضمانت خط ها.
 16. حصول اطمینان از تنظیم و ردیف بندی اوراق در دوسیه  و ترتیب سوابق قضیه.
 17. ملاحظه و تائید قرار های څارنوال تحقیق مبنی بر رفع خلاء و نواقص تحقیقاتی.
 18. صدور هدایت و تفویض مجدد دوسیه بعد از مرحله قطعی و نهائی مبنی بر جلب و احضار، گرفتاری و تحقیق سایر اشخاص که قابل تحقیق و تعقیب عدلی دانسته شده اند.
 19. تعمیل و رعایت موارد مندرج مواد 31 و 32 ق.ت.ص. څ و سایر قوانین حین اجراأت به منظور جلوگیری از ارتکاب هر نوع تخلف و فساد اداری.
 20. مطالبه استهداء از مقام ذیصلاح در صورت عدم صراحت و یا ابهام  مواد قانون با رعایت سلسله مراتب.
 21. تأمین ارتباط و هماهنگی با مراجع کشف، محلات سلب ازادی، محاکم و سایر مراجع مربوط غرض اجراأت مؤثر و به موقع.
 22. برخورد نیک، مسلکی و منصفانه با مراجعین و رعایت حقوق متهم /متهمین، مجنی علیه مدعی حق العبد و مسول حق العبد و نماینده قانونی آنها در چوکات احکام قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح مربوط.
 23. ملاحظه و تائید راپور های ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط.
 24. مطالعه و تائید گزارش مرتبه څارنوال  و ارجاع آن به رئیس بخش مربوط.
 25. نظارت از چگونگی تنظیم، حفظ و نگهداری اسناد، سوابق  و دفاتر اداری و مسلکی.
 26. نظارت و ارزیابی اجراأت کارمندان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر و حصول اطمینان از پیگیری قضایا و طی مراحل اداری آن.
 27. مراقبت از تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح، پلان و  پالیسی ها به منظور تحقق برنامه ها و اهداف کاری.
 28. تهیه و ارائه گزارش بطور ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از چگونگی اجراأت در مورد قضایائی واصله به رئیس مربوط.
 29. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که در مطابقت با قوانین از طرف مقام ذیصلاح به وی سپرده می شود

...................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مطابق ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت اداره لوی څارنوالی و سایر اسناد تقنینی مربوط.

قابل یادآوری است، افرادی که در این آزمون موفق می‌شوند، برای پنج سال در مربوطات څارنوالی استیناف ولایت ارزگان وظیفه اجرا کرده و به گونۀ تحریری از آن تعهد گرفته می‌شود. در زمان مذکور در مرکز و یا سایر ولایت‌ها قابل تبدیل نمی‌باشند.

Documents

فورمه درخواستی مسلکی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies