آمریت آګاهی دهی جندر و حقوق بشر

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۹:۱۰
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : آمریت آګاهی دهی جندر و حقوق بشر

بست                  :  3

وزارت / اداره      :    لوی څارنوالی

بخش / ریاست      :     مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری – ریاست حمایت از زنان

موقعیت پست        :     کابل(مرکز)

تعداد پست            :    1

گزارشدهی به         :  رئیس حمایت از زنان

گزارشگیر از         :   کارشناسان ارتقای ظرفیت و استراتیژی تبعیض مثبت جندر، پلانگذاری،تنظیم امور جندر و تطبیق پلان جندر

کود                    :  023 – 05 – 00 - 51

تارخ ختم اعلان      : ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

.........................................................................................................................................

هدف وظیفه: سهمگیری در طرح پالیسی ها و نظارت از تطبیق پالیسی های طرح شده، تدویر برنامه های آموزشی و راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی غرض  رعایت  تساوی جندر  و حقوق بشری کارکنان  در سطح اداره.

.........................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. مراقبت از تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.
 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی اداره.
 4. نظارت از جمع آوری معلومات ، امار و ارقام  و تحلیل و تجزیه آن مبنی بر  تشخیص ترکیب جنسیتی، ترتیب احصائیه و تثبیت امار و ارقام در تمام ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.
 5. نظارت و سهمگیری در پروسه تحلیل و تجزیه مشکلات جندر به اساس معلومات و ارقام جمع آوری شده از اداره و ارائه آن به مقامات ذیصلاح جهت رسیده گی به حل موضوع.
 6. تحلیل ارزیابی وضعیت موجود جندر تشخیص مشکلات و ارائه راه حل مناسب به منظور رفع  مشکلات در ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.
 7. سهمگیری و ارائیه مشوره در امر رفع  موارد تبعیض جنسیتی در اداره.
 8. ابراز نظر و سهمگیری در طرح، تدوین، انکشاف و بازنگری  پالیسی ها، طرزالعمل ها و لوایح مربوط به تساوی جندر و  حقوق بشری کارکنان در اداره لوی حارنوالی.
 9. حصول اطمینان از تطبیق پلان و پالیسی های طرح شده در ارتباط به تساوی جندر و رعایت حقوق بشری در تمام ریاست های مرکزی و ولایتی اداره.
 10. نظارت از طرح پلان ها و برنامه های آموزشی و آگاهی دهی جندر در هماهنگی با تمام بخش های داخلی اداره و سایر مراجع ذیدخل.
 11. برنامه ریزی به منظور برگزاری  و تدویر محافل مناسبتی، برنامه ها، ورکشاپها و سیمنارهای آموزشی در ارتباط به تساوی جندر و مسایل حقوق بشری غرض آگاهی کارکنان اداره.
 12. کنترول از راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی حقوق بشری در خصوص حمایت از حقوق زنان با در نظر داشت رعایت تساوی جنسیتی. 
 13. کنترول و نظارت از رعایت  تساوی جندر در سطح اداره به منظور رعایت از حقوق بشری از سوی څارنوالان و کارمندان این اداره.
 14. تامین ارتباط  با تمام ریاست های مرکز و ولایتی اداره و نهاد های همکار  لوی څارنوالی در امور جندر غرض تطبیق بهتر پلان ها و پالیسی های مربوط.
 15. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 16. تهیه  و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوط به منظور مطلع ساختن رهبری اداره. 
 17. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق، اداره عامه، ادبیات، ژورنالیزم، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، اقتصاد، جامعه شناسی و ارتباطات از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.
 3. تسلط به زبان های  رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند. 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies