آمریت اداری - ریاست څارنوالی زون غرب بست ۳

ago_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۰:۴۹
logo

Publish Date

Closing Date

 

عنوان وظیفه       : آمریت اداری -  ریاست څارنوالی زون غرب

بست                  : ۳

وزارت یا اداره     :  اداره لوی څارنوالی

بخش                 :  مقام اداره لوی څارنوالی -  ریاست څارنوالی استیناف زون غرب

موقعیت پست       :  کابل(مرکز)

تعداد پست           : ۱

گزارشده به          : رئیس څارنوالی زون غرب

گزارشگیر از        : مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ ختم اعلان     : ۶ حمل ۱۳۹۹

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از امور  اداری، تکنالوژی معلوماتی، ثبت قضایا، پاسخگوئی به اسناد واصله، ترتیب و تنظیم دوسیه ها و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوطه.

................................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 • طرح و ترتیب پلان های کاری بخش مربوطه به طور ماهانه، ربعوار و سالانه  آمریت در مطابقت با پلان های ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره.
 •  مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوطه
 •  مدیریت امور اداری و ارائه پیشنهادات به منظور تهیه وتدارک تسهیلات اداری و دفترداری( قرطاسیه، وسایل ولوازم) مورد ضرورت شعبات ذیربط.
 •  تنظیم جلسات نوبتی، و ملاقات های رئیس، ترتیب اجندای مجالس، یاد داشت مباحث، هدایات و تکثیر آن به بخش های مربوط جهت پیگیری بعدی.
 • حصول اطمینان از تکثیر فیصله ها، هدایات و احکام مقامات ذیصلاح به بخش های مربوطه، دریافت باالمقابل نتایج اجراأت  و ارجاع آن به مراجع ذیدخل به منظور آگاهی و اجرای بهتر امور.
 • نظارت از ثبت، تسلیم گیری ، ترتیب و تنظیم  و تسلیم دهی تمام مراسلات، قضایا و دوسیه های مواصلت ورزیده به بخش های مربوطه در وقت و زمان معین.
 • حصول اطمینان  از اخذ هدایت  مقام ریاست در ارتباط به توظیف حارنوال و تفویض  قضایا و دوسیه های مواصلت ورزیده به کمیته های مربوط.
 •  پاسخگوئی به اسناد واصله، کنترول از تحریر مکاتیب، استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه جهت اجراات بعدی.
 •  مدیریت و کنترول از تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد و بدسترس قرار دادن به موقع آن به مقام ریاست.
 •  کنترول از ارائه معلومات به مراجعین و مراجع مسؤل از چگونگی طی مراحل  عرایض، دوسیه ها  و اجراأت انجام شده در ارتباط آنها.
 • نظارت از جمع آوری گزارشات نوبتی تمام بخش های ریاست څارنوالی زون مربوط؛ تنظیم، توحید وارسال آن به مراجع مربوطه غرض اجراأت بعدی.
 • مدیریت امور جمع آوری معلومات و تهیه  احصائیه های دقیق از قضایای ثبت شده در  سیستم ثبت قضایا و ارجاع آن به مراجع مربوط.
 • فراهم آوری تسهیلات در عرصه های اداری، تکنالوژی معلوماتی، وسایل و تجهیزات برای بخش های مربوطه غرض عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه.
 •  قید نمودن تمام اجناس و وسایل  بخش مربوطه  در جمع معتمد.
 • تامین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی ریاست څارنوالی استیناف زون  و سایر ادارات لوی څارنوالی به منظور اجراأت مؤثر و بهتر.
 •  مدیریت, نظارت و ارزیابی اجراأت کاری بخش های تحت اثر و برنامه ریزی به منظور ارتقای ظرفیت کاری آنها.
 • اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  در مطابقت با قوانین، مقررات و اهداف به وی تفویض می گردد.
 • تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 •  داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 •  حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.
 •  تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت:

 • علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت لوی څانوالی دانلود نموده ، بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح خویش به ایمیل آدرس هذا agorec914@gmail.com agorec913@gmail.com ارسال و یا هارد آن را به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری  لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم نمایند . 
 • درصورت معلومات بیشترمیتوانند بشماره دیجیتل 0202522146 تماس حاصل نمایند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies