آمریت مالی و اداری - ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایات فراه، پکتیکا و ارزگان

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۸
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه        : آمریت مالی و اداری - ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایات فراه، پکتیکا و ارزگان

وزارت/اداره       : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : ریاست څارنوالی استیناف ولایت

بست               : 3

تعداد               : یک بست در هر ولایت

موقعیت           : ولایت مربوطه

گزارش دهی به   : رئیس څارنوالی استیناف ولایت مربوطه

گزارشگیری از   : مدیریت های اداری، محاسبه و احصائیه ثبت قضایا

کود نمبر           : 51-31-01-027

تاریخ ختم اعلان  : 

........................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور مالی، خدماتی، اداری، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر اداری بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوط.

........................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان های کاری بخش ماهانه ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان های عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
 •  مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوط.
 •  مدیریت امور اداری و ارائه پیشنهادات به منظور تهیه و تدارک تسهیلات اداری و دفتر اداری ( قرطاسیه، وسایل و لوازم ) مورد ضرورت شعبات ذیربط.
 •  حصول اطمینان از تکثیر فیصله ها، هئدایت و احکام مقامات ذیصلاح به بخش های مربوط و دریافت باالمقابل نتایج کارکرد آنها و ارجاع آن به مراجع ذیل دخل به منظور آگاهی و اجرای بهتر امور.
 •  پاسخگوئی به اسناد واصله، کنترول از تحریر مکاتیب، استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه جهت اجراآت بعدی.
 •  مدیرتی و کنترول از تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد و بدسترس قرار دادن به موقع آن به مقام ریاست.
 •  ارائه معلومات از چگونگی عریاض مراجعین و اجراآت انجام شده در زمینه غرض اجراآت لازمه بعدی به مرجع مربوطه.
 •  حصول گزارشات از اجراآت کاری تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت، تنظیم توحید و ارسال آن به مراجع مربوطه غرض اجراآت بعدی.
 •  کنترول از سنجش دقیق نیازمندی های سالانه بودجوی و جنسی بخش های مربوطه به منظور طرح بودجه مورد ضرورت و ارسال آن به مرکز غرض اجراآت بعدی.
 •  نظارت و کنترول از امور محاسبه و اجرای به موقع معاشات، امتیازات کادری، اضافه کار و حواله جات مصارف تمام بخش ها ( اداری، مسلکی، نظامی، امنیت داخلی و خارجی ) در مطابقت با قوانین و بودجه منظور شده ادارات ولایات مربوطه.
 •  مدیریت امور ترتیب راپور های مصارف بودجوی تمام بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوطه و ارسال آن به مرکز.
 •  کنترول از جمع آوری معلومات و احصائیه های دقیق ثبت شده قضایا در مرکز ولایت و ولسوالی ها و ارجاع آن به مراجع مربوط.
 • فراهم آوری تسهیلات در عرصه تکنالوژی، معلوماتی، ترانسپورت و حفظ مراقبت ساختمانها، وسایل، تجهیزات و وسایط نقلیه تمام بخش های ( اداری، مسلکی، نظامی، امنیت داخلی و خارجی ) څارنوالی ولایت مربوطه جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه.
 • نیاز سنجی به منظور تثبیت نیازمندی های آموزشی بخش های اداری، مسلکی و نظامی و معرفی آن ها به سیمنار ها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت.
 •  کنترول از حاضری یومیه کارکنان ملکی، و نظامی ریاست څارنوالی ولایت مربوطه و قید نمودن تمام اجناس و وسایل بخش مربوط در جمع آنها.
 •  تامین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی ریاست څارنوالی استیناف ولایت و سایر ادارات لوی څارنوالی به منظور اجراآت مؤثر و بهتر.
 •  مدیریت، نظارت و ارزیابی اجراآت کاری بخش های تحت اثر و برنامه ریزی به منظور ارتقای ظرفیت کاری آنها.
 •  اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی تفویض میگردد.
 •  تهیه و ارائیه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها به منظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش مربوط.

................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

1- درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.

2-  تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه

3- مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 •  آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل)و لسان انگلیسی
 •  توانائی در پلانگذاری ، کنترول و سازماندهی امور یومیه

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies