آمر دفتر- مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۴۰
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه     : آمر دفتر- مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری

بست               : 3

تعداد               : 1

موقعیت           : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : مرستیال لوی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری

گزارشگیری از : سکرتر و کارمندان تحت اثر

کود نمبر          :

...........................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور اجرائیوی، تنظیم جلسات، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری به شعبات مرستیالی مبارزه با جرایم فساد اداری.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

1.            تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2.            مراقبت از تطبیق پالیسی ها و پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های بخش مربوطه

3.            تحلیل و تفکیک اسناد و عرایض  بخش مربوطه تشخیص خلا ها و ارائه مشوره های مفید و مسلکی به منظور حل مشکلات وظیفه ای در بخش های مربوطه.

4.            کنترول از اجرای امور اداری و ارائه پیشنهادات به منظور تهیه وتدارک تسهیلات اداری و دفترداری (قرطاسیه , وسایل و لوازم) مورد ضرورت شعبات مربوطه.

5.            حصول هدایات هئیت رهبری اداره و کنترول از تنظیم جلسات نوبتی و ملاقات های مرستیالی یاد داشت مباحث, هدایات و تکثیر آن به بخش های مربوطه.

6.            حصول اطمینان از تکثیر فیصله ها، هدایات و احکام مقامات ذیصلاح به بخش های مربوطه و دریافت باالمقابل نتایج کارکرد آنها و ارجاع آن به مراجع ذیدخل به منظور آگاهی و اجرای بهتر امور.

7.            تسلیم گیری دوسیه های مواصلت ورزیده غرض دریافت هدایت و ملاحظه شد مرستیال در زمان معین و تحریرمکاتیب آنها جهت آگاهی دهی به مراجع مربوطه واجرای بموقع وظایف.

8.            حصول اطمینان از تطبیق پالیسی ها و برنامه های مرستیالی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری و پیگیری از تحقق آن در بخش های مربوطه.

9.            کنترول از جمع آوری گزارشات از اجراأت کاری بخش های مرستیالی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری، توحید و ارسال آن به مراجع ذیصلاح.

10.          پاسخگوئی به اسناد واصله و کنترول از تحریر مکاتیب، استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه.

11.          کنترول از تنظیم سیستیم فایلینگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد و بدسترس قرار دادن به موقع آن به مقام مرستیالی.

12.          تامین ارتباط با مسؤلان بخش های داخلی مرستیالی  و سایر ادارات لوی څارنوالی به منظور اجراأت مؤثر و بهتر.

13.          مدیریت, نظارت و ارزیابی اجراأت کاری بخش های تحت اثر و برنامه ریزی به منظور ارتقای ظرفیت کاری آنها.

14.          اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم به وی تفویض می گردد.

15.          تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1-            درجه تحصیل

o             داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشوربه درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.

2-            تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

o             داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه

3-            مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

o             آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی

o             توانائی در پلانگذاری ، کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies