آمر ساختمانی شاروالی ولایت پکتیا به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شد

Hussain_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۴:۲۰

ریاست عمومی کنترول و مراقبت لوی‌څارنوالی، آمر ساختمانی شاروالی ولایت پکتیا را به اتهام ۱۵۰۰۰ دالر امریکایی رشوت بازداشت کرد. شخص متهم در اثر شکایت یک تن از شهروندان کشور به ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت، در یک عملیات اوپراتیفی در همکاری با نیروهای کشفی و امنیتی، در تاریخ ۱۵ حمل ۱۴۰۰ بازداشت شد.

به گفتۀ فرد شاکی، آمر ساختمان شاروالی ولایت پکتیا در بدل تغییر یک نمره زمین رهایشی از وی مبلغ ۱۵۰۰۰ دالر امریکایی درخواست کرده بود. ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت پس از ارزیابی و مستندسازی شکایت، فرد متهم را از داخل شاروالی ولایت پکتیا بازداشت کرد.

قضیه در حال پیگرد عدلی و قضایی است و پس از اکمال تحقیقات، یافته‌ها و نتایج آن همگانی خواهد شد. لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به گونۀ جدی و قاطع با پدیدۀ فساد اداری مبارزه کرده و برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تلاش می‌کند.