اجراآت لوی څارنوالی در مورد ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات در سال مالی ۱۳۹۸

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان نهاد تنفیذکنندۀ قانون در کشور، به تطبیق قانون متعهد است. این اداره، خودش را مکلف می‌داند تا در مورد اجراآتش به‌گونه شفافیت به مردم افغانستان پاسخگو باشد. موارد زیر مشمول اجراآت لوی‌څارنوالی در مورد تطبیق مادۀ پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، می‌باشد.

شماره تماس ریاست اطلاعات و ارتباط عامه: ۰۲۰۲۲۰۱۵۱۲

نشانی برقی: iprd@ago.gov.af

شماره رایگان و نشانی برقی درج شکایات:  ۱۸۰/ ago.control@ago.gov.af

اوقات کاری: مطابق رژیم کاری که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. (۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعد از ظهر)