اجراآت لوی څارنوالی در مورد ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات در سال مالی ۱۳۹۹

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان نهاد تنفیذکنندۀ قانون در کشور، به تطبیق قانون متعهد است. این اداره، خودش را مکلف می‌داند تا در مورد اجراآتش به‌گونه شفاف به مردم افغانستان پاسخگو باشد. موارد زیر مشمول اجراآت لوی‌څارنوالی در مورد تطبیق مادۀ پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، می‌باشد.

 1. ساختار لوی څارنوالی
 2. پلان استراتیژیک پنچ ساله لوی څارنوالی
 3. پلان عملیاتی مبتنی برنتایج سال مالی ۱۳۹۹ لوی څارنوالی مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۹ 
 4. پلان تطبیقی لوی څارنوالی در چوکات برنامه اصلاح سکتور عدلی و قضایی
 5. گزارش فعالیت های اطلاع رسانی لـــوی څـــــارنـــوالی در سال مالی ۱۳۹۹
 6.  مصرف بودجه ۱۳۹۹
 7. گزارش فعالیت ها ودست آورد های ریاست څارنوالی تفتیش داخلی در سال مالی ۱۳۹۹
 8. گزارش قرارداد‌های تدارکاتی سال ۱۳۹۹
 9. خدمات مستقیم لوی‌څارنوالی به مردم
 10. ‌شماره‌های تماس رهبری لوی څارنوالی
 11. مرجع اطلاع رسانی لوی څارنوالی
 12. آدرس‌های دفاتر ساحوی لوی څانوالی در ولایات

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 • شماره تماس: ۰۲۰۲۲۰۱۵۱۲
 • نشانی برقی: iprd@ago.gov.af
 • آدرس شبکه‌های اجتماعی:  facebook icon    twitter icon      

درج شکایات

 • شماره تماس رایگان: ۱۸۰
 • نشانی برقی: ago.control@ago.gov.af

اوقات کاری: مطابق رژیم کاری که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. (۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعد از ظهر)