اجراآت لوی څارنوالی در مورد مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان نهاد تنفیذکنندۀ قانون در کشور، به تطبیق قانون متعهد است. این اداره، خودش را مکلف می‌داند تا در مورد اجراآتش به‌گونه شفافیت به مردم افغانستان پاسخگو باشد. موارد زیر مشمول اجراآت لوی‌څارنوالی در مورد تطبیق مادۀ پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، می‌باشد.

•  ساختار لوی څارنوالی

• پلان ستراتیژی

پلان عمل مبارزه با فساد اداری

•    پلان عملیاتی

• پلان تطبیقی اداره لوی څارنوالی در چوکات برنامه اصلاح سکتور عدلی و قضایی

•   مصرف بودجه ۱۳۹۷ و بودجه ۱۳۹۸

•   داوطلبی‌ها

•  خدمات مستقیم لوی‌څارنوالی به مردم

•  ‌شماره‌های تماس

شماره تماس دفتر سخنگوی: ۰۰۹۳۷۸۲۰۶۶۸۱

شماره تماس ریاست اطلاعات و ارتباط عامه: ۰۲۰۲۲۰۱۵۱۲

نشانی برقی: iprd@ago.gov.af

شماره رایگان درج شکایات:  ۱۸۰

 نشانی برقی درج شکایات :  ago.control@ago.gov.af

اوقات کاری: مطابق رژیم کاری که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. (۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعد از ظهر)