احتکار و مجازات آن از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین افغانستان

نویسنده: علی‌جمعه احمدی

چکیده

جرم و مجرم همواره به‌عنوان پدیدۀ تباه‌کننده در جامعه موجود بوده که اثرات بد آن دامن‌گیر همۀ افراد بشر مخصوصاً قشر ضعیف و بی‌دفاع مردم می‌باشد. البته هرنوع جرم باعث بی‌امنی و بربادی نظام اجتماعی می‌گردد؛ اما معضلی که زیربنای اقتصادی یک ملت را به‌چالش مواجه می‌کند، جرم احتکار است. این جرم در او ضاع و احوال نامساعد کشوری بیشتر اتفاق می‌افتد و متضررین آن اکثر مردم است. احتکار جرمی است که عده‌یی محدودی آن را مرتکب می‌شوند؛ اما بدترین قربانی را در جامعه از خود برجای می‌گذارد که عبارت از انحصار قدرت اقتصادی در دست تعداد از افراد خاص است.

        خوش‌بختانه جرم احتکار در متون دینی و فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب خمسه مستند به آیات و روایات متعددی مورد نکوهش قرار گرفته و برای مرتکب آن مجازات‌های اخروی در نظر گرفته شده است. همچنان در ادوار مختلف این عمل در قوانین گذشته و کودجزای افغانستان جرم‌انگاری گردیده است. علاوه بر مصادرۀ اموال احتکارشده، مجازات‌های بدنی متناسب به‌جرم در نظر گرفته شده است.

واژگان کلیدی

احتکار، فقه، اسلام، قانون، مجازات و افغانستان.

دانلود فایل PDF